Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2021

Porträtt Bengt Ekblom
Bengt Ekblom. Bild lånad av TV Fyris, vars intervju med Bengt kan ses nedan.

Mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium för 2021 är docent Bengt Ekblom. Priset delades ut av regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman vid föreningens årsmöte den 16 februari 2022.

Nomineringskommitténs motivering:

Bengt Ekblom, docent i psykiatri, och under många år chefläkare vid Ulleråkers sjukhus, hade en avgörande betydelse för skapandet av det psykiatrihistoriska museet i Uppsala. Efter att Uppsala läns landsting övertagit Ulleråkers psykiatriska sjukhus från staten 1967, tillträde Bengt Ekblom som chefläkare 1968. Förutom att leda den psykiatriska vården, kom han under många år outtröttligt att arbetat för att sprida intresse för och kunskaper om psykiatrin och de mentala sjukdomarnas historia. Bengt Ekblom har ett mycket långt perspektiv på den psykiatriska vården, från tidigt 1950-tal. Han har upplevt tiden innan det fanns effektiva antipsykotiska läkemedel, och kunnat följa hela utvecklingen fram till dagens moderna behandlingar och synsätt.

Bengt Ekblom har beskrivit hur han, när han tillträdde sin tjänst, strävade att etablera en förtroendefull kontakt med personalen genom personliga besök på varje enskild avdelning. På många håll hade personalen på avdelningarna satt undan intressanta föremål på eget initiativ.  Psykologen Eric Österberg hade redan under tidigt 1960-tal, samlat ”museala” föremål i ett källarförråd i den äldsta, för sjukvård uppförda, byggnaden. Där fanns i den underjordiska källarvåningen ännu orörda ”celler“ med avrinningsanordningar av ”ladugårdsmodell” för avfall m.m. Tanken fanns redan då att här fanns en möjlighet till ett realistiskt museum i ursprunglig miljö. Tiden var dock inte riktigt mogen.

År 1977 presenterades en utställningen på temat ”Ulleråker förr och nu”. Den ansågs så intressant så att den permanentades, och så småningom inkvarterades i friställda lokaler på övre våningen i den ursprungliga administrationsbyggnaden på sjukhusområdets södra del.

Den 1 juni 1980 hade utställningen utvidgats under temat ”1930-talets Ulleråker” och lokalerna invigdes av direktionsordföranden Helge Larsson till sjukhusmuseum. En kommitté stadfästes av direktionen med, såsom ordförande intendent Per Elfvik, vice ordförande chefläkare Bengt Ekblom och sekreterare psykologen Eric Österberg.

År 1995 tillkom även det ”somatiskt inriktade” Medicinhistoriska museet under kirurgprofessorn Lars Thoréns ledning i samma hus. Själ och kropp kom alltså att dela boning i det vackra huset, en tidigare administrationsbyggnad uppförd 1901 på Ulleråkersområdet, ritad av den välkände arkitekten Axel Kumlien, som också skapat t.ex. Grand Hotel i Stockholm. I början hade de två olika muserna separata organisationer, men sammanslogs 2013, och blev då ett av Sveriges finaste och mest kompletta medicinhistoriska museer.

Bengt Ekbloms gedigna och djupgående kunskaper inom det psykiatriska området, och hans drivkraft och uppfinningsrikedom var ovärderliga och avgörande för det psykiatrihistoriska museets tillkomst. Den psykiatriska delen är mycket intressant, med historiskt viktiga föremål från psykiatrins olika tidsåldrar, och även unika föremål och konst skapade av de intagna patienterna. Vi vill nu sent omsider tacka Bengt Ekblom för att vi har ett Psykiatrihistoriskt Museum i Uppsala, det som har varit hans ”baby”, och som nu kan komma alla till del.

Bland hans drivkrafter, förhoppningar och intentioner med museet, fanns bland annat idén att ökad insyn i den ”psykiatriska världen”, för allmänheten och för studenter, under sakkunnig ledning på museet, skulle kunna minska förutfattade meningar, fördomar och stigmatisering inom ämnesområdet. Frågan är högaktuell även idag, och museet spelar en viktig roll i denna strävan.

Uppsala Medicinhistoriska förening, efter nomineringsbeslut i styrelsen den 14 oktober 2021, Torsten Gordh, ordförande.

Intervju med Bengt Ekblom som spelades in av TV Fyris 2014: