Föreläsning med Inger Larsson den 27 september

Välkommen till Medicinhistorisk museet den 27 september då Inger Larsson berättar om hur växters namn kan avslöja deras betydelse för människan och hur svenska växtnamn från medeltidens läke- och örtaböcker lett fram till Johannes Franckenius’ arbeten Speculun Botanicum, Speculum Botanicum Renovatum och Botanologia på 1600-talet. Dessa böcker är vår viktigaste källa till kunskap om botanikens och farmakologins ställning i Sverige under 1600-talets första hälft.

Inger Larsson är professor emerita i svenska språket vid Institutionen för svenska och tvåspråkighet vid Stockholms universitet. Hennes forskning har huvudsakligen behandlat olika infallsvinklar på medeltida och i någon mån eftermedeltida förhållanden, läs- och skriftförtrogenhet, nordiska medeltida lagar och relationen mellan levande växter och dessas förmena egenskaper, växtnamn och växtavbildningar.